Til hovedinnhold

Regler


Generelle regler

 • En ungdomsbedrift må være tilknyttet en lærer på skolen, som får rollen "ansvarlig lærer"
 • En ungdomsbedrift etableres og avsluttes i løpet av ett skoleår
 • Deltakerne i en ungdomsbedrift kan kun bestå av elever i videregående opplæring
 • Det skal være minst to elever i ungdomsbedriften
 • Elevene etablerer et sett med vedtekter som må følges
 • Ungdomsbedriften må ikke overstige omsetningsgrensen i løpet av bedriftens levetid. Denne grensen er satt til kr. 140.000
 • Minimumsoppgavene er obligatorisk for ungdomsbedriften, ut over det kan lærer og dere selv bestemme hvilke andre oppgaver dere vil gjøre

Inntekts- og omsetningsgrensen

Beløpsgrensen både for inntekt og omsetning for en ungdomsbedrift er kr. 140.000 i bedriftens levetid. Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift dersom ungdomsbedriften holder seg innenfor denne grensen.

Inntekt og omsetning som skal bokføres i regnskapet:

 • Omsetning av varer og tjenester bokføres som "Salgsinntekt"
 • Sponsor- og reklameinntekter bokføres som "Salgsinntekt"
 • Premier bokføres som "Annen inntekt"
 • Gaver bokføres som "Annen inntekt"

Regnskap

Alle ungdomsbedrifter skal føre regnskap.
Les mer om regnskap her.

Alle ungdomsbedrifter skal ha en voksenperson som opptrer som "revisor". Dette kan være lærer, en foresatt eller en annen ekstern person som har økonomikompetanse. Revisors viktigste oppgave er å godkjenne årsregnskapet på slutten av skoleåret.


Gjeld

En ungdomsbedrift skal ikke pådra seg gjeld.

Det åpnes likevel for at en ungdomsbedrift kan kjøpe varer/tjenester på kreditt (leverandørgjeld). Ungdomsbedriften skal ikke pådra seg større leverandørgjeld enn det beløpet som ungdomsbedriften til enhver tid kan klare å betale tilbake.


Lønn

Elevene i en ungdomsbedrift kan ta ut lønn dersom ungdomsbedriften går med overskudd.

Ungdomsbedriften skal ikke trekke skatt av lønn når samlet utbetaling per elev ikke overstiger kr. 10 000 per kalenderår (januar-desember). Dersom ungdomsbedriften utbetaler mer i lønn, skal det trekkes skatt av lønn.

Lærer eller mentor skal ikke ha lønn fra ungdomsbedriften.

Studietur og kompetansetiltak (f.eks deltakelse på kurs) som har en faglig relevans for ungdomsbedriften er ikke å anse som lønn til den enkelte elev. Reiser av mer feriemessig karakter sees på som lønn til den enkelte elev som deltar.

Spørsmål