Konkurransekriterier

Hvem kan delta?

Alle ungdomsbedrifter som er godkjent av Brønnøysundregistrene og UE Troms og Finnmark kan delta i fylkesmesterskapet. Fristen for påmelding og innsendling av konkurransemateriell er 22. februar.

Last ned konkurrarsekriteriene som PDF

FMUB2 Streaming 2021 min 2 2

Konkurranser

I år kan ungdomsbedrifter i Troms og Finnmark konkurrere innenfor ulike 16 kategorier.

1. Beste videopitch
2.
Beste markedsføring
3.
Beste forretningsmodell/-plan
4.
Beste regnskap
5.
Beste kundeopplevelse på nett
6.
Bærekraftprisen
7.
Beste sosiale entreprenør
8.
Jord-fjord-bord prisen
9.
Beste yrkesfaglige bedrift
10.
Beste samarbeid med næringslivet
11.
Innovasjonsprisen
12.
Størst verdiskapingspotensial
13.
HR-prisen
14.
Beste logo
15.
Lederskapsprisen
16.
Beste ungdomsbedrift

HUSK: Hver bedrift kan melde seg på så mange kategorier de selv ønsker.

Samarbeidspartnere

Fylkesmesterskap sponsorer 22

1. Beste videopitch

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Er videopitchen original/skiller den seg ut?
- Er det benyttet spesielle virkemidler/støtteverktøy som fungerer godt?
- Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
- Presenteres produktet på en god måte?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har tilgjengelig. Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

2. Beste markedsføring

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvem er målgruppen til ungdomsbedriften?
- Hvilke markedsaktiviteter* har dere benyttet, og hvorfor valgte dere akkurat disse markedsaktivitetene?
- Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

(*Eksempler på markedsaktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame, brosjyre etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse markedsaktivitetene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste markedsføring».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg inn dokumentasjon på markedsaktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til hjemmeside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
- Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

3. Beste forretningsmodell/-plan

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

- Forretningsideen er forklart på en god måte
- Det er tydelig hvem kunden/målgruppen er
- Det er tydelig hvilken verdi produktet skaper for kunden
- Elevene kan vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig
- Elevene har identifisert nettverk/partnere som kan hjelpe dem

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. Forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format. I forretningsplanen må dere må oppgi telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

4. Beste regnskap

Det må foreligge et regnskap for ungdomsbedriften, og juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Er det bilag for alle inntekter og utgifter?
- Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap?
- Er det et godt system for registrering av kontantsalg/vipps?
- Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?
- Har økonomiansvarlig og øvrige ansatte en god forståelse av ungdomsbedriftens økonomi?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste regnskap».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Informasjon om forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.
- Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap.
- Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (excel-ark eller et digitalt regnskapssystem).

D. Regnskap/bokføring og bilag
- Regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv. Digitale bilag (scannet eller bilder) skal også sendes inn. Det er en stor fordel om alle bilagene er samlet i ett dokument.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene. Beskrivelsen, regnskap m/bilag og intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende: Resultat og balanse (eiendeler og gjeld og egenkapital).

Resultat

Beløp

Balanse

Beløp

Driftsinntekter

- driftskostnader

Eiendeler:

= Driftsresultat

Anleggsmidler

+ finansinntekter

Kontanter og bankinnskudd

= Årsoverskudd

Varelager

Sum omløpsmidler

Gjeld og egenkapital:

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital

5. Beste kundeopplevelse på nett

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Kommunikasjon: Løsningen profilerer bedriften og dens produkter til målgruppen på en god måte. Informasjonen er relevant for målgruppen. Det er enkelt å finne siden på nett.
- Brukervennlighet: Løsningen er ryddig og oversiktlig, og er enkel å navigere i. Nettsiden skaper et ønske hos målgruppen om flere besøk.
- Teknisk: Funksjonaliteten forbedrer brukeropplevelsen. Dersom løsningen inneholder nettbutikk er sikkerhet ved betaling og betalingsalternativ ivaretatt.

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste kundeopplevelse på nett».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Ungdomsbedriftens web-adresse (URL).
- Informasjon om kriteriene over.
- Informasjon om hvem som er målgruppen for bedriften/produktet.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

6. Bærekraftsprisen

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftsutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
- Hvilket behov er det i markedet for produktet?
- Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer eller tjenester i samme marked?
- Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
- Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort? F.eks vurderinger og tiltak vedrørende produksjon, transport, avfallshåndtering, totalt miljøavtrykk og likestilling mfl.
- Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)?
- Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?
- Dersom produkt: Produseres, emballeres og transporteres produktet på en bærekraftig måte. Fremmer produktet avfallsreduksjon, kildesortering, ombruk og/eller gjenbruk?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

7. Beste sosiale entreprenør

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert sosial utfordring i samfunnet gjennom sin ungdomsbedrift. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Har bedriften en bestemt sosial utfordring som de ønsker å løse?
- Har bedriften en nyskapende løsning?
- Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd?
- Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.

8. Jord-fjord-bord-prisen

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte er ungdomsbedriftens produkt (vare og/eller tjeneste) nyskapende?
- Hvilket behov er det i markedet for produktet i dag og er det potensiale for å skape verdier i fremtiden?
- I hvilken grad er produktet bærekraftig sammenlignet med andre tilsvarende produkter i samme marked?
- Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?

På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?
Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord-prisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

9. Beste yrkesfaglige bedrift

Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Kvaliteten på produktet (varen/tjenesten).
- Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag.

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

10. Beste samarbeid med næringslivet

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk.
- Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.
- Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere.

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

11. Innovasjonsprisen

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte er ungdomsbedriftens konsept/løsning nyskapende?
- Er konseptet/løsningen egnet for kommersialisering?
- Hvilket behov er det i markedet for konseptet/løsningen i dag?
- I hvilken grad bidrar konseptet/løsningen til å skape forbedring, fornying eller forenkling i fremtiden?
- Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
- Er det potensiale for å skape økonomiske verdier i fremtiden?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navnet på konkurransen: «Innovasjonsprisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

12. størst verdiskapningspotensial

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høyt fokus på forretningsmodellen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?
- Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?
- Er betalingsvillighet for varen eller tjenesten sannsynliggjort? - Er dette testet mot målgruppen? Er planlagte kostnader og forventede inntekter realistiske?   
- Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?
- Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?
- Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?
- Fremtidsutsikter: Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye geografiske markeder, nye kundesegmenter, nye varer/tjenester). Er forretningsmodellen skalerbar? (Stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Eventuelt kan selskapet ekspandere ved å etablere seg flere steder?)

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «størst verdiskapningspotensial».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsidéen
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

13. HR-prisen

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Beskriv hvordan bedriften jobbet ved oppstart med å finne rett kompetanse hos de ansatte. Forklar hvordan dere gikk frem for å fylle kompetansebehovet.
- Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?
- Hvordan fungerte teamet sammen og hvilke tiltak ble eventuelt iverksatt for å bedre samarbeidet?
- Gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket bedriftens økonomiske resultat?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «HR-Prisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører digitalt intervju med alle kandidatene.

14. Beste logo

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé
- Logoen fungerer både i svart/hvitt og i farge
- Generelt inntrykk av logo

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også et bilde/skisse av produktet.
C. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste logo»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Informasjon om kriteriene over.
- Logoen i ulike varianter. Forklar valg av symboler og skrifttype i logoen
- Informasjon om hvordan dere har brukt logoen for å markedsføre/profilere bedriften (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).
- Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av logoen, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.

15. Lederskapsprisen

Alle daglige ledere i ungdomsbedrifter som konkurrerer i «Beste Ungdomsbedrift» deltar automatisk i konkurransen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av hvordan lederen har:

- Jobbet med nettverksbygging, og hvilke resultater dette har gitt for bedriften
- Arbeidet med motivasjon og støtte av de ansatte
- Handlet når teamet har støtt på utfordringer

Denne konkurransen krever ikke at man sender inn noe konkurransemateriell i forkant. Juryen bruker innsendt materiell fra konkurransen «beste ungdomsbedrift».

16. Beste ungdomsbedrift

Juryen har følgende arenaer hvor juryen «møter» ungdomsbedriften:

- Skriftlig materiell: Dere sender inn en delårsrapport eller forretningsplan eller forretningsmodell – i forkant av FM.
Maks lengde er 12 A4-sider (inkl. forside og bakside).

- Panelintervju: Intervju digitalt. Maks lengde er 20 minutter.

.

Vurderingskriterier Beste UB

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av de fem vurderingskriteriene: (Vurderingskriteriene vektes likt.)

Verdiskaping (vektes 20%)

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng i dag og i fremtiden.

 • Elevene kan vise at det er behov i markedet for produktet, kan sannsynliggjøre at det er betalingsvillighet for produktet, og at planlagte kostnader og forventede inntekter er realistiske.

 • Elevene kan vurdere i hvilken grad deres ungdomsbedrift og produkt er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter og produkter i samme marked.

 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.

Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.

 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.

 • Elevene kan vise hvordan deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftmål.

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.

 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.

 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.

Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.

 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.

 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.

 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med Ungdomsbedrift.


Materiell som skal sendes inn i forkant

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

 1. A) Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

 1. B) Skriftlig materiell. Dere skal enten levere delårsrapport eller forretningsplan eller forretningsmodell (PDF-format). Dere velger kun ett de tre alternativene som dere sender inn.

Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodellen skal samlet ikke overstige 12 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodellen skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.

 • Kort oppsummering.

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.

 • Øvrig valgfritt innhold.

Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende:

Resultat

Beløp

Balanse

Beløp

Driftsinntekter

- driftskostnader

Eiendeler:

= Driftsresultat

Anleggsmidler

+ finansinntekter

Kontanter og bankinnskudd

= Årsoverskudd

Varelager

Sum omløpsmidler

Gjeld og egenkapital:

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital


Hvor melder jeg meg på?

Godkjente ungdomsbedrifter i Troms og Finnmark kan finne informasjon om påmelding i menyen under "påmelding og bidrag". Lenke til påmeldingsskjema finner du også ved å klikke her.


Maria UETF 2021
Maria Gudmundsen
Prosjektleder, VGS-ansvarlig Troms
Trine UETF 2021
Trine Hogseth
Rådgiver, VGS-ansvarlig Finnmark