Til hovedinnhold

Studentbedrift

Sluttføre regnskap

Avslutt regnskap - fordeling av overskudd i henhold til vedtekter.

Avslutt bokføringen og sett opp balanse og resultatregnskap. Regnskapet med oversikt over fordeling av overskudd, skal legges fram for generalforsamlingen.

Sørg for at dere har bestemt hva som skal gjøres med varebeholdningen. Skal den selges eller skal den nedskrives til verdi 0,- og kastes eller skal den fordeles blant medlemmene?

Skal dere fordele overskuddet eller gi det bort til et veldedig formål? Det er en fordel om dere i vedtektene (dvs. helt fra starten av) bestemmer hva et eventuelt overskudd skal gå til. Sier vedtektene ikke noe om dette, kan økonomilederen foreslå hva dere skal gjøre med et eventuelt overskudd. Da avgjøres dette på et styremøte eller av generalforsamlingen.

Andelseiere

Alle andelseiere skal ha tilbake sin innskutte andelskapital. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt. Eventuelt beløp som utbetales utover tidligere innbetalt andelskapital er skattepliktig.

Skatt

Det er skattefrihet for lønn og annet arbeidsvederlag som ikke overstiger kr 10.000 per person per kalenderår. Dersom denne beløpsgrensen overskrides, skal hele beløpet lønnsinnberettes. Ta kontakt med Skatteetaten dersom dere har spørsmål rundt dette.

For studiereiser som har en faglig relevans til studentbedriftens virksomhet vil kostnadene normalt kunne anses tilknyttet driften. Derimot vil reiser av mer feriemessig art utløse skatteplikt for innehaverne og dermed likestilles som et arbeidsvederlag (lønn) etter vanlige regler. Utbetaling av driftsoverskudd til allment kjente veldedige formål vil kunne skje uten noen beskatning av innehaverne.

Skattemessige forhold ved omdanning av Studentbedrift til AS

Studentbedrifter er ikke omfattet av reglene om skattefri omdanning. Dette skyldes at Studentbedriftene i utgangspunktet ikke driver næring. Når man legger ned Studentbedriften bør midlene deles ut til deltakerne som lønn. Her er det en grense på kr 10 000. Utbetalinger som overskrider beløpsgrensen på kr 10 000 vil være skattepliktig som lønn på vanlig måte og må rapporteres via forenklet a-melding. Andelskapital skal tilbakebetales skattefritt.

Når midlene er tatt ut og evt. beskattet som lønn, står studentene fritt til å skyte disse midlene inn i et nytt AS e.l. der den aktuelle virksomheten kan videreføres.