Til hovedinnhold

Studentbedrift

Generalforsamling

I alle selskap og organisasjoner med flere eiere skal det avholdes en årlig generalforsamling. Dette gjelder også for studentbedrifter. Dere avholder deres generalforsamling når bedriften skal avvikles. Generalforsamlingen gjennomføres stort sett som et styremøte, men med en annen saksliste. Punktet "Eventuelt" skal ikke være på saklisten under et slikt møte.

Forarbeid

Det er en del forarbeid før generalforsamlingen kan avholdes. Veileder, mentor og alle som har kjøpt andeler i studentbedriften skal ha innkalling.
Husk
- Innkallingen sendes ut i god tid før generalforsamlingen og skal inneholde dato, klokkeslett, sted og saksliste
- Innkallingen underskrives av daglig leder og styreleder
- Årsrapporten må være ferdig skrevet, og sendes ut sammen med innkallingen
- Regnskapet skal være avsluttet og revidert. Her lager økonomilederen et forslag på fordeling av overskudd (evt. i henhold til vedtekter) som legges fram for eierne
- En bør ha klar et forslag til møteleder og referent før generalforsamlingen starter
- Book møterom.

Se dokument med forslag til mal for innkalling til avsluttende generalforsamling.

Gjennomføring av møtet

Daglig leder eller styreleder ønsker alle velkommen og spør om noen har innvendinger til innkallingen. Deretter går møteleder over til sak 2 og kommer med forslag til de som skal velges. Den som blir valgt til møteleder fortsetter da med sak 3 og gir ordet til bedriftens økonomileder som forklarer regnskapet slik det står i årsrapporten. Deretter begrunner økonomileder hvordan bedriftens overskudd skal disponeres. Vedtaket protokollføres av referenten. Møteleder går så videre til sak 4 og ber hver avdelingsleder lese igjennom sin del av årsrapporten til godkjenning. Er det noen av eierne som ønsker endring i teksten må det protokollføres.Møtet heves av ordstyrer når sakslisten er gjennomført.

Se word-dokument med forslag til mal for protokoll generalforsamling.


Etterarbeid

Husk:
- Protokollen (referatet) skal underskrives av de 2 som ble valgt innledningsvis på møtet
- Protokollen (referatet) sendes ut til alle andelseiere, veileder og mentor
- Dersom det ble vedtatt endringer i årsrapporten, må den gjøres om og deles ut på nytt til eierne, mentor og veileder
- Send årsrapporten til UE.