Årsmelding 2017

Styrets årsberetning for 2017

Ungt Entreprenørskap Oppland kan vise til gode aktivitetstall for 2017. Totalt antall elevtreff er i underkant av 9000, omtrent som i 2016. Antallet elever i ungdomsbedrifter i videregående skoler har gått noe ned, mens det er en positiv utvikling for elevbedrift og studentbedrift. Aktiviteten gjennom året er beskrevet mer i detalj i UE Opplands årsmelding:

http://www.ue.no/aarsmelding2017/Oppland

Virksomhetens art og lokalisering

Ungt Entreprenørskap Oppland ble etablert 19. juni 2002 og er en ideell organisasjon med tilsluttede medlemmer og samarbeidspartnere. Organisasjonen har hovedkontor i Lillehammer, med satelitter på Gran og Fagernes. Ungt Entreprenørskap Oppland er medlem i Ungt Entreprenørskap Norge.

Ungt Entreprenørskap Norges formål er – i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører – å:

 • utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet,
 • fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
 • gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
 • styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene
 • stimulere til samarbeid over landegrensene
 • inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Ungt Entreprenørskap Oppland er fylkesledd i Ungt Entreprenørskap Norge, og bygger arbeidet på mål og strategier i Ungt Entreprenørskap Norge.

Samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap Oppland har i 2017 hatt følgende institusjoner og organisasjoner som finansielle samarbeidspartnere:

Private bedrifter

 • Sparebank 1 Gudbrandsdal
 • Sparebank1 Lom og Skjåk
 • Sparebank1 Ringerike Hadeland
 • Sparebank1 Hallingdal Valdres
 • Sparebank1 Østlandet

Organisasjoner

 • LO

Offentlige etater

 • Oppland fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Oppland
 • IA-rådet
 • Kommunemedlemmer: Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Lillehammer, Sør-Aurdal, Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten, Gran, Lunner, Jevnaker

Gjennom UE Norge

 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Enova
 • Samarbeid mot svart økonomi
 • Storebrand

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det er ingen forhold som tilsier noe annet om fremtiden.

Redegjørelse for årsregnskapet

Årsregnskapet for UE Oppland viser et positivt årsresultat på kroner 425.680,-.

Årsresultatet blir overført til egenkapitalen.

 

Revisor

Ernst og Young AS

 

Ansatte i UE Oppland per 31.12.17

Inger Elin Nes Hjelle, konstituert daglig leder
Hilde Eilin Jansen, rådgiver
Inger Toril Holte Breien, rådgiver
Karin Rønning

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er 3,5 faste stillinger i Ungt Entreprenørskap Oppland, fire kvinner. Vi praktiserer likestilling i organisasjonen og ved ansettelser. I daglig leders sykefravær har  Inger Elin Nes Hjelle vært konstituert som daglig leder i 2017. Utover dette har organisasjonen lavt sykefravær.

Ytre miljø

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

-

Her kan årsberetningen for 2017 lastes ned.