Årsmelding 2017

Veivalg og målområder 

UE_illustrasjon_artikkelbilde

Styret i UE Oppland vedtok i desember 2014 en ny strategisk plan for perioden 2015-2018.

Planen definerer et hovedmål for perioden, samt tre strategiske mål som omhandler omfang, kvalitet og kommunikasjon.

Overordnet mål

Å legge til rette for entreprenørskap og nyetablering som er avgjørende for nyskaping, bosetting og økonomisk vekst.             

Hovedmål 2015-2018

UE har styrket kvalitet og økt omfang av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet i Oppland.

Strategisk mål 1 (Omfang)
Alle elever/studenter har i løpet av utdanningen deltatt i UEs bedriftsprogram.

Delmål:

  • Alle elever har i løpet av grunnskolen deltatt på minimum to av UEs program i progresjon mot Elevbedrift.
  • Alle elever er med i Elevbedrift i løpet av ungdomsskolen.
  • 50 prosent av alle elever er med i Ungdomsbedrift i løpet av videregående skole.
  • Antallet elever fra studiespesialisering i Ungdomsbedrift har økt.
  • Studentene ved høgskolene i Oppland har Studentbedrift som et attraktivt valg. 

Strategisk mål 2 (Kvalitet)
Alle elever har gjennom UEs program fått forståelse for verdiskaping; økonomisk, sosialt eller kulturelt. 

Delmål:

  • Lokalt næringsliv og den enkelte skole samarbeider om UEs program.
  • Alle skoler har lærere som er skolerte i UEs bedriftsprogram og forstår verdiskapingens betydning i disse.
  • Alle Ungdomsbedrifter arbeider aktivt med Inkluderende arbeidsliv (IA). 

Strategisk mål 3 (Kommunikasjon)
UEO er en foretrukken samarbeidspart innen entreprenørskap i utdanningen.

Delmål:

  • UEO er synlig som en viktig aktør for utvikling av Opplandsamfunnet gjennom entreprenørskap.
  • Alle relevante samarbeidspartnere og aktører innen skole/utdanning og arbeidsliv kjenner til og framsnakker UEs program.