Årsmelding 2015

BROBYGGEREN UE!

VIRKSOMHET

Den ideelle foreningen Ungdomsbedrifter Rogaland ble stiftet 27. januar 1999. På ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2001 ble det vedtatt navneendring til Ungt Entreprenørskap Rogaland med undertittel "Samarbeid skole og næringsliv". Dette er i tråd med tilsvarende navneendring for den nasjonale foreningen, Ungt Entreprenørskap Norge. Samtidig ble Ungt Entreprenørskap medlem i den internasjonale organisasjonen Junior Achievement – Young Enterprise.

Ungt Entreprenørskap Rogaland (UE Rogaland) ble egen arbeidsgiverorganisasjon 1. oktober 2006. Foreningen har pr. i dag fire heltidsansatte. Hovedkontoret ligger i Stavanger med avdelingskontor i Haugesund og på Bryne.

Ungt Entreprenørskap Rogalands formål er – i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører – å:

 • utvikle barn og unge kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
 • fremme barn og unge samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
 • gi barn og unge forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
 • styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
 • stimulere til samarbeid over landegrensene
 • inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

 
Ungt Entreprenørskap Rogaland skal ikke drive kommersiell virksomhet.

Foreningens strategi bygger på Ungt Entreprenørskap Norges overordnedes strategi, med seks hovedsatsingsområder: Videreutvikling av UEs produkter og tjenester, organisasjon- og kulturutvikling, media og kommunikasjon, forankring av Entreprenørskap i Utdanning, resultat- og effektmåling og finansiering.

Ungt Entreprenørskap Rogalands ambisjon er å være et veksthus for morgendagens arbeidsliv i Rogaland.

 

SAMARBEIDSPARTNERE

Ungt Entreprenørskap Rogaland samarbeider med en mengde aktører i det offentlige og i privat næringsliv i fylket. Foreningens hovedsamarbeidspartnere er:

 • A/S Norske Shell
 • Exxon Mobil
 • Gassco
 • Handelshøyskolen BI Stavanger
 • Haugaland Kraft
 • IKM Gruppen
 • LO Rogaland
 • Lyse
 • MCM Westbø
 • NHO Rogaland
 • Proplan
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • SFF
 • Skagen Fondene
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • Sparebankstiftelsen SR-Bank

 

I tillegg til hovedsamarbeidspartnere samarbeider Ungt Entreprenørskap Rogaland systematisk med bedrifter og organisasjoner som bidrar med kompetanse til elever, studenter og lærere. Blant disse nevnes:

 • Manpower – stiller med fagpersonell til gjennomføring av programmet Fra Utdanning til Jobb
 • NAV Arbeidslivssenter kurser Ungdomsbedrifter i Inkluderende Arbeidsliv i høstsemesteret, og sertifiserer bedriftene på våren. Høydepunktet er utdeling av 3 priser til beste IA-bedrifter på Entreprenørskapsdagen i mars.4
 • Skape.no – tilbyr gratis etablererkurs til lærere og elever gjennom Ungt Entreprenørskap
 • Skatt Vest – kjører regnskapskurs for alle elever i Ungdomsbedrift som ønsker det. I tillegg samarbeider Ungt Entreprenørskap og SMSØ om å tilby kurs med tema Ungdom mot svart økonomi.

 

Utover dette er et stort antall frivillige engasjert som oppdragsgivere og veiledere på innovasjonscamper, jurymedlemmer på ulike arrangementer og mentorer for elever.

Omlag 5000 frivillige var engasjert i aktivitet rundt Ungt Entreprenørskap Rogalands programmer i 2015.

20 kommuner har medlemskap i Ungt Entreprenørskap Rogaland. Disse er:

Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord (via Haugalandet skole—arbeidsliv), Finnøy kommune, Forsand kommune, Gjesdal kommune, Bokn, Hå kommune, Klepp kommune, Rennesøy kommune, Sandnes kommune, Sauda kommune, Sola kommune, Stavanger kommune, Strand kommune, Suldal kommune og Time kommune.

 

ØKONOMI

Forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Foreningen har positiv egenkapital. Årsregnskapet for 2015 for Ungt Entreprenørskap Rogaland viser et årsresultat på kr -133.718.

MILJØ
Arbeidsmiljøet er meget tilfredsstillende. Langtidssykefraværet og korttidssykefraværet var 1 prosent. Ungt Entreprenørskap Rogalands virksomhet skader ikke eller påvirker det ytre miljø.

STYREMØTER
Ungt Entreprenørskap Rogaland har avholdt seks styremøter i løpet av 2015. Det er blitt behandlet totalt 58 saker.

MÅL OG STRATEGI
Ungt Entreprenørskap Rogaland er medlem i landsforeningen Ungt Entreprenørskap Norge, og bygger sitt arbeid på nasjonale mål og strategier.  Ungt Entreprenørskap Rogalands handlingsplaner er forankret i UE foreningens styrevedtatte strategiplaner.

LIKESTILLING
Administrasjonen besto av 50 % menn og 50 % kvinner i 2015.
Styret består av 30 % menn og 70 % kvinner.

STYRET

I perioden 9. april 2015 - 25. februar 2016

Styremedlemmer:

Jan Hauge, Stavanger Forum, styreleder

Suzanne de Kok Selstad, NHO Rogaland, nestleder 

Marcela Molina, LO Rogaland

Lars Tore Helgeland, Bryne videregående skole

Jan Gunnar Mattingsdal, Rogaland Fylkeskommune

Birte Wereide, SpareBank 1 SR-Bank                     

Synnøve Hellestø Ramslie, SKAGEN Fondene AS

Øyvind Opdal, Bryne vidaregåande skule

Carina Ringen, Marine Aluminium Group AS

Inger Hanne Vikshåland, Engage // Innovate

Karen Elisabeth Ohm Heskja, DNB

ADMINISTRASJONEN 2015

Vibecke Lykke Olsen, daglig leder

Jan Erik Jacobsen, rådgiver – region 1 – midtfylket

Brit Astrid Grønning, rådgiver – region 2 – nordfylket

Jan Ove Tobiassen, rådgiver – region 3 – sørfylket

Antall årsverk i 2014 var 4.

 

VALGKOMITE

Nils-Henrik Stokke (leder) - Mathallen AS, Innovation Dock

Janne Johnsen, Høyre

Olaug Sjursø, DSD

 

 

AKTIVITET

Hovedvekten av UE Rogalands aktivitet ligger på ungdomstrinn og videregående skole. Foreningen har aktivitet i hele fylket. Fokus for aktivitet er entreprenørskap som metode, og å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv. Kreativitet må ivaretas og trenes fra ung alder, og verdsettes som forløperen til innovasjon. Ressurser til bedriftsprogrammene blir spesielt prioritert da disse gir størst effekt for deltakerne.

SLUTTORD  
Gjennom våre bedriftsprogrammer og øvrige programmer og aktiviteter får elever mulighet til å lære gjennom å gjøre. De får kontakt med arbeidslivet, og de får jobbe med å tenke nye tanker og skape noe selv. Vekselvirkningen mellom teori og praksis er verdifull, likeså er anledningen til å prøve og feile i trygge rammer. Fremtidens arbeidsliv vil kreve endringsdyktighet og samarbeid. Derfor er arbeidet mot elever og styrking av lærere et viktig bidrag til morgendagens arbeidsliv. 

Styret vil rette en stor takk til alle som bidrar til at barn og unge får trene kreativitet og få tro på at de kan bidra. Gjennom samarbeid på tvers fungerer Ungt Entreprenørskap Rogaland er et veksthus for morgendagens arbeidsliv.