Årsmelding 2015

Enovas formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Enova skal skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er en del av Enovas atferds- og holdningsskapende arbeid blant barn og unge. 

 

  

– Veien til lavutslippssamfunnet krever livskraftig forandring. I framtiden må verdiskapingen skje med minimale klimagassutslipp. Da er det avgjørende å utvikle konkurransedyktige energi- og klimaløsninger. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon. 

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova SF. 

 

Samarbeid i 2015

Enova og Ungt Entreprenørskap samarbeider om å gjennomføre Energi for framtiden-innovasjonscamper. I 2015 har over 4 200 elever fra videregående skoler over hele landet løst ulike oppdrag knyttet til energi og klima, i år med fokus på transport i storbyer. Elever fra Kristen videregående skole sørget for hjemmeseier i den nasjonale finalen i Trondheim i februar.