Årsmelding 2015

DETTE ER UE MØRE OG ROMSDAL

  
 

UE Møre og Romsdal

UNGT ENTREPRENØRSKAP MØRE OG ROMSDAL (UE MR) er ein ideell organisasjon som vart stifta 8.2.2001. Stiftarar var bedrifter, organisasjonar og offentleg sektor i fylket.

Ungt Entreprenørskap (UE) består av eit nasjonalt sekretariat og 17 fylkesorganisasjonar. Nettverket har felles formål og vedtekter. Ungt Entreprenørskap skal, i samspel med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktørar arbeide for å utvikle barn og unges kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv.

Desentralisert organisering gjer at UE er nær skolane, lokale myndigheiter og lokalt arbeids- og næringsliv.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal forvaltar merkevara til UE og tilbyr undervisningsmateriell, aktivitetar og kurs for heile utdanningsløpet. Målet er at alle elevar og studentar i fylket skal få god entreprenørskapsopplæring. Saman med lokalt arbeids- og næringsliv skal vi gje elevane meir kunnskap om kva muligheiter som finns i omverda og i dei sjølve!

I 2015 nytta meir enn 14 500 elevar og studentar i fylket eit undervisningsprogram frå Ungt Entreprenørskap. Lokalt arbeids- og næringsliv bidrog med 4 000 dagsverk i gjennomføringa av UE sine program.

Møre og Romsdal ønskjer fleire arbeidsplassar, at dei unge tek utdanning og boset seg her!

 

UNGT ENTREPRENØRSKAPS FORMÅL er – i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører – å:

 • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
 • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
 • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
 • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
 • Stimulere til samarbeid over landegrensene
 • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

 

UNGT ENTREPRENØRSKAPS KJERNEVERDIER:

Framtid

 • Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida
 • Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping
 • Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global  bærekraftig utvikling

Samspill

 • Lære barn og unge å samarbeide
 • Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv
 • Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og  internasjonalt

Skaperglede

 • Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro  på seg selv
 • Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier
 • Benytte «Lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet

Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i 40 land i Europa. UE er medlem i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide.