Årsmelding 2015

Styreleder har ordet

I en global kunnskapsbasert økonomi er entreprenørskap og innovasjon sentralt for verdiskaping og velferd. Samfunnet kjennetegnes i økende grad av sosialt, kulturelt og økonomisk mangfold. For samfunnet blir individets evne til omstilling og nyskaping viktig. Resultatet av manglende omstilling kan bli dramatisk, i første omgang for bedrifter og ansatte i konkurranseutsatt sektor. På lengre sikt kan etablerte velferdsordninger også trues.

Vi må stille oss spørsmål om hvordan vi i fremtiden skal lykkes i å videreføre og styrke verdiskapingen. Økt verdiskaping krever økt innovasjon og entreprenørskap i næringslivet. En politikk for å fremme innovasjon, entreprenørskap og oppstart av egen virksomhet, er viktig for at Norge også i fremtiden skal være et godt land å bo og leve i.

En av våre største utfordringer er å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap. Skal vi klare å få frem en bedre kultur for entreprenørskap og øke etableringstakten må vi henvende oss til de unge. Entreprenørskap er først og fremst evnen til å gjøre gode ideer til handling. Barn og unge er av natur fulle av nysgjerrighet, kreativitet og evne til initiativ, refleksjon, analytisk og helhetlig tenkning. Med entreprenørskap i skolen bidrar vi til å stimulere og bevare disse egenskapene. Barn og unge må få tro på seg selv og sin evne til å se og bruke lokale ressurser som grunnlag for utvikling av arbeidsplasser. Ungt Entreprenørskap vil fortsette å bidra til å omstille Norge. Det vil gi økt produktivitetsvekst, skape nye arbeidsplasser og sikre den framtidige velferden.

 Dan Femoen
Styreleder Ungt Entreprenørskap Hordaland
Fylkestingsrepresentant Hordaland fylkeskommune