Hovedsamarbeidspartnere

REMIKS

Avfall er en ressurs som kan utnyttes. Avfall på avveie skaper store forurensningsproblemer. Behandling, nyttegjøring og kontroll på avfallsmengdene er en viktig del av det miljøarbeidet som drives i Norge, men også resten av verden.

Remiks sin oppgave er å være med på å nyttiggjøre oss av ressursene som ligger i avfallet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

REMIKS

– Ved å samarbeide med Ungt Entreprenørskap kan vi videreformidle vårt budskap innenfor avfall og miljø til barn og ungdom.

Like viktig er det at Remiks får igjen en stor dose med begeistring og kreative ideer på problemstillinger innenfor vårt område. Dette smitter over på vår virksomhet.

Morten Bangås, daglig leder, Remiks Husholdning AS

Besøk hjemmeside

SpareBank 1 Nord-Norge – en bank for Nord-Norge

Nord-Norge er mulighetenes landsdel. Vår mangfoldige ressursrikdom har et stort verdiskapingspotensiale. Mange spennende næringer er i utvikling. Utnyttelse av mulighetene fordrer kompetent arbeidskraft.

Det er viktig å gi ungdom forståelse for hvor viktig verdiskaping og innovasjon er, og hvilket mangfold av muligheter som finnes i landsdelen. I tillegg ønsker vi å fremme sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi gjennom skolebesøk for ungdomstrinnet. Under kåringen av SpareBank 1 Nord-Norges pris for beste forretningsplan, bidrar vi med vår kompetanse i juryen under fylkesmessa for ungdom.

Som landsdelens ledende finanskonsern er det viktig for oss å få et innblikk i og lære av de unges måte og tenke på, deres kreativitet og skaperglede.

SpareBank 1 Nord-Norge – en bank for Nord-Norge

– Gjennom vårt samarbeid med Ungt Entreprenørskap ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til å tilføre nordnorsk næringsliv fremtidige kompetente og innovative unge mennesker.

Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

Besøk hjemmeside

Jekta Storsenter

Jekta Storsenter er et kjøpesenter som ligger på Langnes i Tromsø. Med sine 120 butikker er det Nord-Norges største kjøpesenter. Det nye senteret åpnet 15. november 2012, og når hele senteret står ferdig nytt og moderne vil det romme over 140 butikker.

Jekta Storsenter

– Jekta Storsenter er en stolt samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap. Vi gleder oss også stort til å være arena for Fylkesmessa og  ønske velkommen til ungdomsbedriftene. Dette er fremtidens arbeidstakere, og gjennom UE blir ungdom bedre rustet til å møte arbeidslivet.

Laila Myrvang, senterleder Jekta Storsenter

Besøk hjemmeside

Troms fylkeskommune

Økt verdiskaping for den enkelte og for samfunnet avhenger av at enkeltindivider trenes til å se muligheter og gjøre noe med dem.

Troms fylkeskommune støtter Ungt Entreprenørskap fordi en stor del av fremtidens arbeidsplasser ennå ikke er skapt. Det er de som går på skolen i dag som vil skape dem, og det er de som vil få hovedansvaret for videreutviklingen innen både privat og offentlig sektor i fremtidens Troms.

Entreprenørskap kan trenes, på linje med annen kunnskap og ferdigheter. Vi trenger flere folk med entreprenørskapsferdigheter i fylket vårt. Det handler ikke bare om "å skaffe seg jobb," men å skape jobb for seg sjøl og kanskje noen til.

Troms fylkeskommune

– Det er viktig at ungdom utfordres til å være gründere. De som i skoletida har vært igjennom oppstart, drifting og avvikling av ungdomsbedrift, har i større grad startet  egen virksomhet etter endt utdannelse. Slikt blir det mer verdiskaping av i Norge - noe vi hilser mer enn hjertelig velkommen.

Fylkesråd for utdanning Roar Sollied

Besøk hjemmeside

HoppIDÉ

HoppIDÉ er en felles satsing på entreprenørskap i Nord-Troms, prosjektet er delt opp i tre delprosjekter med en satsing for grunnskolen, en for den videregående skole og en for unge innovatører/gründere (19 - 35år).

Den overordnede målsettingen til prosjektet er å styrke framtidig næringsutvikling, lære de unge håpefulle å se muligheter, utvikle en entreprenørskapskultur i regionen og øke kompetansen med aktiv tilstedeværelse. For å oppnå denne målsettingen har vi et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap og benytter oss av deres programmer for grunnskolen og den videregående skolen.

HoppIDÉ

- Entreprenørskap handler om å se mulighetene og skape nye virksomheter og arbeidsplasser der du er. Når en god idé og en solid dose pågangsmot kombineres med øvelse i entreprenørskap og innovasjonsprosesser, kan veien til suksess åpne seg for både store og små prosjekter.

Berit Fjellberg, daglig leder i Nord-Troms Regionråd DA

Besøk hjemmeside

HERMES

Hermes er et tradisjonsrikt rederi i vekst, som stadig søker å drive moderne og kvalitetsrettet fiske. Målet vårt med å samarbeide med Ungt Entreprenørskap Troms er å øke kunnskapen om sjømat, og vise mulighetene for ungdom i nord som ønsker å satse i sjømatnæringa.

HERMES

– Kysten er grunnlaget for en stor verdiskaping i Nord-Norge og det finnes mange spennende jobber. Derfor ønsker vi å vise elevene i skolen hva næringa kan tilby. Vi trenger engasjert ungdom, nytenkende hoder og arbeidsomme hender!

Jan Roger Lerbukt, daglig leder Hermes AS

Besøk hjemmeside

Dyrøy kommune

Målet er å styrke kulturen innen entreprenørskap, innovasjon og gründerånd i skolen og i samfunnet. Gjennom avtalen med Ungt Entreprenørskap ønsker kommunen å signalisere at dette arbeidet er svært viktig for næringsutviklingen i fremtidens Dyrøy. Satsingen på Ungt Entreprenørskap er en del av en større bolig- og arbeidsplass-satsing i kommunen.

Dyrøy kommune

– Dyrøysamfunnet er avhengig av framoverlente innbyggere i framtida som ser muligheter og utvikler egne ideer og arbeidsplasser. Det er et stort potensiale for næringsvekst i Dyrøy, men uten gründerne kan vi ikke forløse potensialet. Nå satser vi på de unge og tror vi vil høste gevinster av det senere.

Ordfører Marit Alvig Espenes

Besøk hjemmeside

Tromsø kommune

 Det er ikke nok at de som er i arbeidslivet i dag, skal tenke nytt, vi må ha med oss de unge inn i fremtiden. For noen ting kan vi forutse. Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter. Det er et privilegium å kunne samarbeide med Ungt Entreprenørskap som har gjort en fabelaktig jobb over flere år. Ungt Entreprenørskap har i tillegg en god oversikt over både grunnskole og videregående og lang erfaring med mange aktører.

Tromsø kommune

– Elevene elsker å jobbe med elevbedrifter hvor lære ved å gjøre står sentralt. Vi beveger oss nå inn i en fremtid hvor innovasjon og gründerskap blir mer og mer viktig. Denne avtalen er første skritt i en retning med ikke bare opplæring i et lukka rom, men med næringslivet som arena.

Ordfører Kristin Røymo

Besøk hjemmeside

Sørreisa kommune

Vi ønsker at Sørreisa-skolen skal få muligheten til å bruke Ungt Entreprenørskap sine verktøy for å fremme kreativ læring, og vi kjenner til at Ungt Entreprenørskap gjennom disse metodene kan vise til gode resultat som har bidratt til å fremme økt kreativitet og læring i skolen. Gjennom å inspirere våre unge til å tenke nytt og skape verdier så vil forhåpentligvis noen av ungdommene våre bli dyktige gründere som kan sette sitt preg på næringslivet i Sørreisa, i regionen og kanskje i andre deler av landet i fremtiden.

Sørreisa kommune

– Vi er glade for å inngå dette samarbeidet med Ungt Entreprenørskap for å inspirere de unge til å tenke nye og kreative tanker som kan skape nye muligheter i Sørreisa og i nord. Det er de som er unge i dag som skal sikre verdiskapningen i fremtiden, og det er derfor viktig å få entreprenørskap inn i skolen.

Ordfører Jan-Eirik Nordahl

Besøk hjemmeside

Storebrand

Storebrand er en av Ungt Entreprenørskaps samarbeidspartnere knyttet opp mot bærekraft. De er med på å utvikle en egen bærekraftsmodul i på www.ungdomsbedrift.no og deler ut bærekraftsprisen under fylkesmessa.

Storebrand

Besøk hjemmeside

Lenvik - Senja

Ungt Entreprenørskap Troms inngikk i 2014 en avtale med sjømatnæringa i Lenvik - Senja initiert av Lenvik kommune.

Vårt mål er at samarbeidsprosjektet med havbruksnæringen og Ungt Entreprenørskap skal bidra til at våre unge skal få lyst til å satse på ei spennende fremtid i sjømatnæringen – på «grønn og framtidsrettet matproduksjon» i den «blå åker».

Sjømat + ungdom + kunnskap = spennende framtid!

Lenvik-Senja

Lenvik - Senja

– For at dagens unge skal kunne skape si framtid i Lenvik, i regionen og i nord så er vi opptatt at ungdommene våre skal få kunnskap om hvilke næringsmuligheter som finnes, slik at de kan gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer dem til disse mulighetene.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen,  i Lenvik kommune

Besøk hjemmeside

Lerøy Aurora As – En lokal aktør med globalt perspektiv!

Lerøy Aurora As er et nordnorsk sjømatselskap i børsnoterte Lerøy Seafood Group ASA. Lerøy Aurora As har aktivitet i Troms og Finnmark og har ca. 250 ansatte. Sjømatnæringen er i dag Norges nest største eksportnæring med en eksportverdi på over 50 milliarder i 2012. Det er de siste årene laget flere fremtidsprognoser for næringen som forteller om potensialet for vekst. Blant annet rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» spår en femdobling av volumet bare fra Havbruk innen 2050. Det største potensialet for vekst har vi her i Nord-Norge.

For å få til vekst i volum, men ikke minst i verdiskapingen her nord må vi satse på utdanning innenfor sjømatsektoren. Sjømatnæringen har blitt en høyteknologinæring som trenger mange kompetente mennesker både med høyere utdannelse og ikke minst fagarbeidere.
Vi trenger kompetente medarbeidere innenfor et bredt spekter, med tverrfaglig kompetanse. Det er biologi, fiskehelse, ernæring, genetikk, tekniske og mekaniske fag, miljø, kvalitet, industriteknologi, matvaresikkerhet, logistikk, ledelse, økonomi, for bare å nevne noen.

Lerøy Aurora As – En lokal aktør med globalt perspektiv!

-    Kompetansebygging, innovasjon og entreprenørskap innenfor sjømatnæringen er særdeles viktig for at vi som landsdel skal få ta del i den økte verdiskapingen som vil komme fra sjømatnæringen i årene som kommer. Samarbeidet mellom Lerøy Aurora AS og Ungt Entreprenørskap er et viktig ledd i dette arbeidet.

Kurt Einar Karlsen, administrerende direktør i Lerøy Aurora AS

Besøk hjemmeside