Samarbeidspartnere

Avanade

Avanade har siden 2016 bidratt med sin unike kompetanse innenfor teknologi. Avanade har bidratt i Jenter og ledelse, som er et lederkurs for jenter som er daglige ledere i ungdomsbedrifter. De har også holdt flere webinarer med fokus på teknologi for elever som deltar i Ungdomsbedrift. Teknologisk innsikt er en viktig faktor for å lykkes i arbeids- og næringslivet i fremtiden, og Avanade gir våre ungdommer et forsprang.

Brønnøysundregistrene

Det er unikt i forhold til de øvrige medlemslandene i JA-YE Europe at elevene får mulighet til å gjennomføre offentlig registrering av sine ungdoms- og studentbedrifter. Brønnøysundregistrene gjør en viktig og imponerende jobb med registreringen og yter svært god service.

Citibank Europe plc, Norway Branch

Citi Foundation har siden 2003 bidratt i ulike prosjekter i Ungt Entreprenørskap. Først og fremst har disse prosjektene videreutviklet programmet Ungdomsbedrift til å bli vårt største og viktigste program, blant annet gjennom å tilpasse det til nye elevgrupper. I tillegg bidrar de ansatte i Citibank Norge med å undervise elever i ungdomsskolen i Økonomi og karrierevalg.

Finans Norge

Finans Norge samarbeider aktivt med UE innenfor grunnskoleprogrammene og bidrar med allmennopplysning innen personlig økonomi og forsikring. Nå utvides samarbeidet også til videregående skoler. Lokale banker gjennomfører Økonomi og karrierevalg, og det har bidratt til en formidabel økning i utbredelsen av programmet. Medarbeidere i finansbedrifter engasjerer seg som veiledere, jurymedlemmer og mentorer innenfor UEs ulike programmer. Finans Norge og UE kårer hvert år en finansinstitusjon som vinner av Finansstafetten.

Finans Norge

– Gjennom UEs programmer og nettverk når finansnæringen ut til en ung målgruppe. Vi er opptatt av at ungdom har god forståelse av og innsikt i egen økonomi. Samarbeidet med UE styrker finansnæringens arbeid overfor skolen og bidrar til at næringens kjernekompetanse kan brukes på bred basis i skoleverket. 
 
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

Besøk hjemmeside

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke har hatt styreledervervet i UE Norge siden 2004. Adm dir Vibeke Hammer Madsen ble takket av I 2013 og kan se tilbake på ni år med kraftig vekst. Inger Lise Blyverket, leder for Arbeidslivspolitikk, viderefører Virkes engasjement i styret. UE og Virke deler hvert år ut pris til Årets entreprenørskapslærer. 

Hovedorganisasjonen Virke

– Vi har kommet en lang vei men fremdeles trenger flere lærere bedre kjennskap til hvordan de kan tilrettelegge for pedagogisk entreprenørskap i undervisningen. Alle lærere på alle trinn i skolen bør bruke UEs gode programmer i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, sier Vibeke Hammer Madsen.
 
Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke

Besøk hjemmeside

Kommunesektorens organisasjon (KS)

KS er en viktig samarbeidspartner for UE når det gjelder å få til en god eierforankring av entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring. For å stimulere til lokal entreprenørskapsaktivitet og styrke samarbeidet mellom KS og UE lokalt har organisasjonene i fellesskap etablert Entreprenørskapsprisen. Prisen deles ut hvert annet år til en kommunal eller fylkeskommunal skoleeier som har jobbet systematisk med en helhetlig satsing på entreprenørskap over tid.

Landsorganisasjonen (LO)

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 890 000 medlemmer er organisert i 22 fagforbund som er tilsluttet LO. LO mener at utdanning skal sikre samfunnet nødvendig tilgang til kompetente arbeidstakere, samtidig som den enkelte får realisert sine evner. LO er representert både i UE Norges styre og i en rekke fylker, og det er godt samarbeid med LOs faglige ungdomssekretærer.

                                                                            

Besøk hjemmeside

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Siden NHOs initiativ til opprettelsen av UE i 1997 har organisasjonen vokst til å bli en viktig kraft i entreprenørskapsopplæringen for elever og studenter. Samspillet mellom UEs fylkesforeninger og NHOs regionapparat og lokale medlemsbedrifter har gitt entreprenørskap et betydelig nasjonalt løft. Årlig samarbeid om gjennomføringen av NM for studentbedrifter i Næringslivets Hus er et godt eksempel.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

– Uten entreprenører stopper utviklingen. Evnen til å tenke utenom det vanlige kan læres og trenes. Her spiller UEs programmer en usedvanlig viktig rolle i hele utdanningsløpet. NHO vil fortsette arbeidet med å styrke arbeidslivet som læringsarena gjennom aktiv deltakelse i UEs programmer og i UEs sentrale og regionale styrende organer.
 
Kristin Skogen Lund, administrerende direktør, NHO

Besøk hjemmeside

Skolelederforbundet

Skolelederforbundet er en organisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren - både i offentlig og privat område. Sentralstyret i Skolelederforbundet vedtok i 2013 et formelt samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Organisasjonen skal blant annet tilby kurs om entreprenørskap i utdanning for forbundets medlemmer. 

Utdanningsforbundet

Med over 156 000 universitets- og høyskoleutdannede medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagforening. Medlemmene er ansatt i alle deler av det norske utdanningssystemet. Forbundet har medlemmer i barnehager, i grunnskoler, i videregående opplæring og på universiteter og høyskoler. Det gir forbundet en viktig og unik posisjon i forankring av entreprenørskap i utdanningen. Utdanningsforbundet har vært en nær samarbeidspartner til UE gjennom mange år.