Entreprenørskapsseminar for lærere på yrkesfag

Oslo · 15.mai 2019

IMG_7393

Gjennom Ungdomsbedrift (UB) øver elevene skaperglede, engasjement og utforskertrang. De arbeider med demokrati og medvirkning, øver kritisk tenkning og etisk bevissthet. Ungdomsbedrift gir en arena for å jobbe med bærekraft og det gir elevene kunnskap og ferdigheter knyttet til livsmestring. Entreprenørskap i utdanning gir en naturlig dybdelæring knyttet opp til en mengde ulike tema og det blir læring basert på elevenes egen motivasjon og mestring.

Under dette seminaret vil vi vise hvordan Ungdomsbedrift svarer til verdigrunnlaget og prinsippene i ny læreplan og gi konkrete eksempler. Vi får besøk av en UB-lærer fra yrkesfag og elever som jobber med ungdomsbedrift i sitt yrkesfag.

PROGRAM

12.00-12.45 Bli kjent m/lunsj!

12.45-13.30 Ungdomsbedrift på YF og UB i nye læreplaner v/Trine I. Haugaard, UE Norge

13.30-14.00 Erfaringsdeling fra lærer som bruker Ungdomsbedrift som metode i yrkesfag

14.00-14.15 Pause

14.15-14.45 Inspirasjonsforedrag fra tidligere elever som har hatt ungdomsbedrift på yrkesfag

14.45-16.00 Oppsummering og spørsmål

Velkommen til seminar!