Årsmelding 2013

UNGT ENTREPRENØRSKAP OPPLAND kan se tilbake på nok et år med stor aktivitet. Spesielt gledelig er det at flere av kommunene i fylket er med i den viktige entreprenørskapssatsingen! Det har blitt videreført og tegnet nye og viktige avtaler mellom kommuner og Ungt Entreprenørskap i 2013.

ENTREPRENØRSKAP I UTDANNING er et samspill mellom mange aktører. Ungt Entreprenørskap Oppland vil takke alle som har bidratt til å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv! 

     

Årsmelding - om oss blå

         

→ Daglig leder har ordet

Veivalg og målområder

Samarbeidspartnere

UE Oppland

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Framtiden formes gjennom samspill og skaperglede!

 

Ungt Entreprenørskap Oppland kan se tilbake på nok et år med stor aktivitet. Spesielt gledelig er det at flere av kommunene i fylket er med i den viktige entreprenørskapssatsingen! Det har blitt videreført og tegnet nye og viktige avtaler mellom kommuner og Ungt Entreprenørskap i 2013. Disse er avgjørende for å sikre forankring og kontinuitet i entreprenørskapsarbeidet i den enkelte kommune.

Vi vet at arbeid med entreprenørskap styrker personlige egenskaper og holdninger hos den enkelte og gjør dem bedre rustet til å bedrive samarbeid, nytenkning, tåle motgang, være kreative og stole på egne valg.

Vi vet også at arbeid med ungdomsbedrift gir konkret kunnskap om bedriftsetablering og øker etablererraten, i tillegg til at erfaringen bidrar til å utvikle personlige egenskaper og holdninger. Vi har dokumentasjon på at programmene øker elevenes bevissthet på egne talent og muligheter, og gir positiv effekt på trivsel og motivasjon i skolehverdagen. Det er lett å se en sammenheng med at dette reduserer antallet som faller fra i videregående skole. I samarbeid med NAV har kvalitetssikring av IA-arbeidet vært prioritert i 2013. For neste skoleår er det avgjørende at enda flere skoler, lærere, ungdomsbedrifter og elevbedrifter blir med i den viktige satsingen!

        

karin_sh

          
 

Sosialt entreprenørskap har også vært et satsingsområde, først og fremst gjennom prosjektet «Gjør noe med det», der vi har gitt elever i ungdomsskolen innsikt og erfaring med sosialt entreprenørskap. Elevene har blitt utfordret til å engasjere seg i sosiale utfordringer som de selv har et nært forhold til.

Stadig flere ungdomsbedrifter arbeider med forretningsideer som bidrar til å løse problemer knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Et synlig bevis på det er tredje prisen under NM til ungdomsbedriften Fargeklatten UB for beste sosiale entreprenør! Elevene på helsefag ved Hadeland videregående skole grep fatt i et til dels tabubelagt problem for barn og unge. De utviklet stomiposer med farger og mønstre.

Den gode utviklingen kommer ikke av seg selv, og jeg vil derfor få takke velvillige og interesserte skoleeiere, skoleledere, lærere, bedrifter og økonomiske bidragsytere. Det offentlige og næringslivet må jobbe sammen for å få en helthetlig satsing innenfor entreprenørskap i utdanningen. Det er dere som gjør det mulig og som gir de unge trening i innovasjon og entreprenørskap! I 2013 var det 860 personer fra arbeids- og næringsliv i fylket som var engasjert i ett eller flere av våre program, samt 371 lærere!

Vi har ytterlige ambisjoner, stadig flere unge i Oppland må få ta del i våre program, uavhengig av bosted, skole eller lærer. Derfor vil vi i Ungt Entreprenørskap Oppland entusiastisk fortsette et systematisk arbeid, og har god tro på at vi lykkes sammen med våre eksisterende og kommende partnere. Framtiden formes gjennom samspill og skaperglede!

Karin Rønning
daglig leder i UE Oppland