Årsmelding 2013

 

UNGT ENTREPRENØRSKAP nådde totalt 210 463 elev- og studentaktiviteter i 2013. Dette er en økning på 11,7 prosent fra året før. UE er til stede i flere kommuner, på flere skoler og når flere unge enn noen gang. Aldri har så mange lærere og forelesere aktivt brukt våre programmer, og aldri har så mange frivillige fra nærings- og arbeidsliv bidratt overfor de unge.  

ENTREPRENØRSKAP I UTDANNING er et samspill mellom mange aktører. Ungt Entreprenørskap vil takke alle som har bidratt til å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv!

     

Årsmelding - om oss blå

→ Adm.dir. har ordet

Veivalg og målområder

Samarbeidspartnere

UEs organisatoriske oppbygning 

Historikk

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BROBYGGEREN UNGT ENTREPRENØRSKAP  

 
"En skoleeier for framtiden setter tydelige krav og forventninger til skolene i sin kommune og i sitt fylke." 

 

I 2013 hadde flere unge, ved flere skoler og i flere kommuner enn noen gang gleden av at lokalt arbeids- og næringsliv gikk sammen med utdanningssystemet om å gi ungdommene entreprenørskap som en del av utdanningen. Gjennom å bruke teori i praksis, i samspill med andre, fikk de unge sjansen til å erfare læring, kjenne mestring og oppleve bevisstgjøring. Læring kommer ikke av å lese en bok alene, det er et resultat av refleksjon og bruk i reelle situasjoner. Mestring er kanskje det viktigste et menneske kan oppleve for å få selvtillit og lyst til å bidra. Bevisstgjøring skapes gjennom samspill med andre. Ungt Entreprenørskap ønsker å være en brobygger i disse prosessene; brobyggeren som bidrar til at utdanning og arbeids- og næringsliv jobber sammen. Dette legger grunnlaget for verdiskaping landet rundt. 

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen har hatt bred politisk forankring siden oppstarten i 2004. Det har blitt bygget opp ulike entreprenørskapstilbud i utdanningsløpet rundt om i landet. Det pågår nå et evalueringsarbeid i regi av NIFU og Østlandsforskning. Denne evalueringen vil pågå ut 2014. Men noe konkret er allerede klarlagt. Det er en entydig konklusjon at Ungt Entreprenørskap har en helt avgjørende rolle for entreprenørskapstilbudet i grunnopplæringen.

                

AKS350

Det er kommunene og fylkeskommunene som er eiere av grunnskolene og de videregående skolene. En skoleeier for framtiden setter tydelige krav og forventninger til skolene i sin kommune og i sitt fylke. De unge skal utdannes til et arbeidsliv i stadig raskere endring og hvor en stor andel av arbeidsplassene ennå ikke er skapt. Det er derfor behov for mer samhandling mellom skole og arbeids- og næringsliv fremover.

Gjennom UEs internasjonale, verdensomspennende nettverk gis norske unge også muligheten til samhandling med unge i andre land. Innsikt i andre lands kultur og tenkesett og trening i fremmedspråk er noe norsk næringsliv bare vil etterspørre mer av i framtiden.

Når unge bobler over av kreativitet og virketrang på en grundercamp, ser du at det skjer en bevisstgjøring rundt egne talenter og styrker. Når ungdomsskoleelever møtes til elevbedriftsmesse og får vist fram produkter og ideer skjønner man at de har lært masse gjennom å prøve teorien i praksis. Når en lokal bedrift har gitt en reell problemstilling til elever på videregående eller studenter på en høgskole, og de presenterer løsningen sin for en jury med kompetente fagfolk, da skjønner du at de unges evne til å tenke ut av boksen gjør en forskjell. Og er du så heldig at du opplever energien og mestringen på fylkesmessen eller NM for Ungdomsbedrifter, ja da skjønner du at de unge er fulle av optimisme og framtidstro.

Ungt Entreprenørskap gjør en forskjell i utdanningsløpet gjennom å være brobyggeren mellom skole og lokalsamfunn! Den rollen ønsker vi å utvikle videre i tiden som kommer. Ungt Entreprenørskap har blitt en landsdekkende organisasjon med nesten 100 ansatte. I 2013 oppnådde vi mer enn 210 000 elev- og studentaktiviteter, godt over målet vårt på 200 000. Den aktiviteten som skapes, hadde ikke vært mulig uten våre samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor. I fjor deltok hele 26 100 frivillige overfor de unge gjennom UEs programmer. Det er en imponerende innsats som legges ned av våre samarbeidspartnere, både nasjonalt og lokalt, til beste for økt verdiskaping i Norge i framtiden. Vi inviterer til videre samarbeid, og håper enda flere vil delta. De unge fortjener det, og Norge trenger det.

AKS signatur

 

Anne Kathrine Slungård
administrerende direktør i UE Norge