Økonomi og karrierevalg

Økonomi og karrierevalg gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. De får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og de får trening i å sette opp budsjett over hva de ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt.

Økonomi og karrierevalg

Alle mennesker har forskjellige interesser, ferdigheter og verdier. Det er det viktig å tenke over når man skal gjøre egne utdannings- og yrkesvalg. Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. Programmet gjennomføres med en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv som tar elevene med gjennom fire økter hvor de reflekterer sammen over:

 • Hvem er jeg, og hva vil jeg?
 • Hvordan foreta riktige valg?
 • Hva kan jeg gjøre for å ha kontroll på min personlige økonomi?
 • Risikovilje og forsikring

Økonomi og karrierevalg er basert på aktiv læring gjennom diskusjon og refleksjon. Den eksterne veilederen kan tilføre refleksjonene og diskusjonene erfaringer fra eget liv og gi nye perspektiver på temaene. Det er også lagt opp tilleggsaktiviteter som vil øke elevenes læringsutbytte av programmet. Tilleggsaktivitetene gjennomføres av elevene sammen med lærer.  

Økonomi og karrierevalg er tilpasset ungdomstrinnet og er godt egnet til bruk i utdanningsvalg. I tillegg dekkes læreplanmål i norsk, matematikk og samfunnsfag.

Økonomi og karrierevalg stimulerer:

 • refleksjon og selvinnsikt
 • bevissthet om egen beslutningsevne
 • bevissthet om egen valgkompetanse
 • bevissthet om økonomi knyttet til yrkesvalg
 • innsikt i personlig økonomi
 • kunnskap om rettigheter og plikter som bank- og forsikringskunde

Programmet er utviklet i samarbeid med Finans Norge

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I høyremenyen viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene.

De fire øktene i Økonomi og karrierevalg gjennomføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv. Disse øktene med ekstern veileder er ment som en motivasjon for elevene til å reflektere mer rundt egne utdannings- og karrieremuligheter og hvilke konsekvenser det kan få for deres personlige økonomi og sikkerhet i forhold til forsikring. Til hver økt er det utarbeidet forslag til utvidete læringsaktiviteter som vil øke elevenes læringsutbytte av. Tilleggsøvelser og oppgaver ligger samlet i mapper for hver økt.

Økt 1

 • Interessekartlegging
 • Litt om meg selv
 • Mitt nettverk

Økt 2

 • Det er ditt valg
 • Hvordan lese en stillingsannonse?
 • Jobbintervju
 • Å søke jobb
 • Å skrive CV
 • Laila trenger en jobb

Økt 3 og 4

 • Budsjettøvelser
 • Forsikring