Spleiselagets regnskapspris

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og Skatteetaten står bak Spleiselaget. Spleiselaget ønsker å hedre ungdomsbedrifter som har et godt regnskap.

Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?

 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
 • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse

Ungdomsbedriften må i forkant av messa sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Navn på konkurransen «Spleiselagets regnskapspris».
 • Informasjon om forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. Malen under viser hvilke opplysninger regnskapsoppstillingen minimum må inneholde. Oppstillingen kan være mer detaljert dersom driften krever det.
 • Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap med utgangspunkt i kriteriene (bilagshåndtering, oversiktlig, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap).
 • Informasjon om hvilket system som er benyttet for regnskapsførselen (Excel-arket i UB-løypa, Visma eAccounting eller annet regnskapssystem).
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post.

I tillegg må bedriften levere inn følgende senest ved innsjekk/registrering på messa:

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.
 • Alle bilag og regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv.

Alt som leveres inn på messa må kunne leses av juryen uten tilgang til spesielle programmer. Bidrag kan leveres for eksempel på papir (perm) eller datafil (PDF).

Beskrivelsen, regnskap m/bilag og intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering.

Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende:
 

Resultat Beløp Balanse Beløp
  Driftsinntekter      
- driftskostnader   Eiendeler:  
= Driftsresultat   Anleggsmidler  
+ finansinntekter   Kontanter og bankinnskudd  
=Årsoverskudd   Varelager  
    Sum omløpsmidler  
       
    Gjeld og egenkapital:  
    Innskutt egenkapital  
    Opptjent egenkapital  
    Kortsiktig gjeld  
    Langsiktig gjeld  
    Sum gjeld og egenkapital