Beste Ungdomsbedrift 2017

Delårsrapport, scenepresentasjon, panelintervju og salgssamtale er arenaene juryen har for å kåre vinnere i Beste Ungdomsbedrift. Ungdomsbedriften har altså fire arenaer hvor den får vist seg fram for juryen.

Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under). Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har «møtt» ungdomsbedriften på de fire arenaene, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier.

Verdiskaping (vektes 20%)

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng.
 • Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt.
 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.
 • Elevene har forståelse for hvordan ungdomsbedriften kan bidra til bærekraftig utvikling.

Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.
 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.
 • Elevene kan ta stilling til etiske problemstillinger i arbeidet med Ungdomsbedrift.

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.
 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.

Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.
 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.
 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (for eksempel fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.
 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med ungdomsbedrift.

 

Formelle krav

Alle konkurransedeltagerne må være under 21 år (det vil si må ikke fylle 21 år før 31. juli 2017).

På NM for Ungdomsbedrifter skal ungdomsbedriften levere delårsrapport, scenepresentasjon, panelintervju og salgssamtale.

Ungdomsbedriften må sende inn delårsrapporten (PDF-format). Delårsrapporten skal ikke overstige 12 A4-sider (inkludert forside, bakside og vedlegg). Delårsrapporten skal inneholde:

 • Forside: Ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Oppsummering på første side.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.
 • Øvrig innhold

Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende:

Resultat Beløp Balanse Beløp
  Driftsinntekter      
- driftskostnader   Eiendeler:  
= Driftsresultat   Anleggsmidler  
+ finansinntekter   Kontanter og bankinnskudd  
=Årsoverskudd   Varelager  
    Sum omløpsmidler  
       
    Gjeld og egenkapital:  
    Innskutt egenkapital  
    Opptjent egenkapital  
    Kortsiktig gjeld  
    Langsiktig gjeld  
    Sum gjeld og egenkapital  
       
       

 

Scenepresentasjonen foregår på scene med publikum. Presentasjonen varer i maksimalt 4 minutter. Ungdomsbedriften må sende inn presentasjonsmateriale (powerpoint, prezi, lydfil, filmfil etc.) to dager i forkant av messa.

Panelintervjuet foregår i et avgrenset rom uten lærer eller mentor tilstede. Intervjuet varer i maksimalt 10 minutter.

Salgssamtalen foregår på stand.

Ungdomsbedriften kan være representert med maksimalt fem elever i panelintervju, under scenepresentasjonen og i salgssamtalen.