Hovedsamarbeidspartnere

Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikla hordalandssamfunnet. Vi gjev vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til 
innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Bergen kommune

Bergen er Vestlandets hovedstad, en av Nord-Europas største cruisehavner og inngangsporten til fjordene. Bergensregionen har vekstkraftige og sterke næringer, hvor de viktigste næringene er maritime og marine næringer, energinæringene, opplevelse, kultur og reiseliv, media og kulturbasert næringsliv. I tillegg er handel, finans, helse og IKT viktige næringer for byen. Bergen kommune har gjennom flere år støttet Ungt Entreprenørskap.

Bergen kommune

- Bergen kommune er opptatt av innovasjon og entreprenørskap -  her ligger morgendagens løsninger! Vi ønsker et bærekraftig samfunn, og næringsutvikling er en viktig del av dette arbeidet.

Av den grunn støtter vi arbeidet til Ungt Entreprenørskap, og målsettingen om at alle elever skal gis entreprenørskapsopplæring i løpet av den obligatoriske skolegangen.

Julie Andersland, Byråd for Klima, kultur og næring
Bergen kommune

 

   
Besøk hjemmeside

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er landets nest eldste sparebank, og stolt over at mer enn 240 000 vestlendinger og 10 000 vestlandsbedrifter velger oss. Siden 1823 har banken hatt en viktig rolle i regionen, og hver dag arbeider nærmere tusen mennesker i Sparebanken Vest, Eiendomsmegler Vest, Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities for vestnorsk verdiskaping.

Sparebanken Vest

– Vi har vært aktiv samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap siden 2006, og gleder oss over alle de kunnskapsrike ungdommene som deltar i programmene. Skaperkraften fra de som har gått foran oss må videreføres til kommende generasjoner for å sikre videre vekst og velstand på Vestlandet, her gjør UE et svært viktig arbeid.

Stein Klakegg, tidligere adm. direktør, Sparebanken Vest

Besøk hjemmeside

Hardangerrådet

Hardangerrådet iks er eit regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik. Hovudoppgåva er å styrka regionen gjennom større grad av forpliktande samarbeid. Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar, og det skal vera eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd.

Prioriterte område:
1. Politisk samordning og påverknad.
2. Tenestesamarbeid mellom kommunar for å nytta fagkompetansen til beste for regionen.
3. Næringsutvikling og etablerarteneste i samarbeid med kommunane og Hordaland Fylkeskommune.

– Gründerkultur og entreprenørskap er avgjerande for dei framtidige jobbane i Hardanger. Gründerånda må dyrkast og dei unge i dag er framtidas jobbskapingressursar. Hardangerrådet har stor glede av å sjå at samarbeidet med UE fremjar kreativitet og etablerarkompetanse hos barn og unge i Hardanger.

Kværner Stord AS

Kværner er en ledende leverandør av offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Selskapet har over 3 200 HMS fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere og består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper i Norge og utlandet (Kværner-gruppen).

Datterselskapet Kværner Stord AS ble etablert som sildoljefabrikk i 1919 og har siden 70-tallet levert plattformer og landanlegg til norsk olje- og gassindustri. Kværner Stord har i dag 1500 fast ansatte. I 2011 hadde Kværner-gruppen av selskaper en samlet omsetning på 13 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2012 på nesten 23 milliarder kroner. Kværner ble børsnotert på Oslo Børs 8. juli 2011.

Kværner Stord AS

– Ungt Entreprenørskap er et viktig bidrag til å vekke gründerånden hos unge, stimulere til kreativitet, skaperglede og samarbeid og gi skoleelever innblikk i næringslivet. Kværner setter stor pris på innsatsen som blir gjort for å gi skoleelever forståelse for mulighetene som finnes i konkurranseutsatt næringsliv.

Lars Eide, adm. direktør, Kværner Stord

Besøk hjemmeside

NHO Hordaland

NHO Hordaland er NHOs lokale servicekontor i Hordaland.  Vår hovedoppgave er å drive lokalt opinionsskapende arbeid, påvirke lokale og regionale myndigheter og gi råd til våre medlemmer i nærområdet. Dersom visjonene om å bli blant de mest innovative regionene i Europa skal realiseres, må det stimuleres til utvikling av det som skal gi fremtidig sysselsetting og verdiskapning i fylket.

NHO Hordaland

– Entreprenørskap gir barn og unge innsikt i nærings- og arbeidslivets vilkår og en forståelse for verdiskaping og nyskaping i næringslivet og i lokalsamfunnet. UE spiller en stor rolle i arbeidet med å knytte næringslivet og skolene nærmere sammen.

Tom Knudsen, regiondirektør, NHO Hordaland

Besøk hjemmeside

BIR

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner. Selskapet er eid av kommunene Bergen, Askøy, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. BIR står for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap.

Storebrand

Storebrand er en av Nordens ledende aktører innenfor pensjon og forsikring. Selskapet forvalter pensjonen til 1,4 millioner nordmenn. Bærekraftige løsninger et viktig element i selskapets strategi og hvert år deler Storebrand ut Bærekraftprisen på fylkemessen for ungdomsbedrifter i Hordaland.