Ledelse og HR


Å komme sammen er begynnelsen.

Å holde sammen er framgang.

Å arbeide sammen er suksess.

H.Ford

 

Alle i studentbedriften har minst tre roller: andelseier, styremedlem og ansatt. I tillegg vil dere måtte besette ulike ansvarsområder, og det vil være naturlig at dere i en liten bedrift jobber på tvers av ulike områder. Dere bør kartlegge hvilken kompetanse dere har i studentbedriften og lage en kompetanseprofil, se forslag i høyre kolonne.

Daglig leder har ansvar for daglig drift og at styrets vedtak blir satt ut i livet. Ledelse er å ta ansvar for å skape resultater og bygge en kultur som sikrer at organisasjonen når sin visjon og sine mål. Ledelse er skape et felles engasjement i organisasjonen og integrere organisasjonens verdier på alle viktige arenaer. En god leder er resultatorientert , har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å mobilisere og involvere sine medarbeidere. Ledelse er sentralt i alle områder av arbeidslivet.

Team: de opgaver som skal løses i studentbedriften krever tverrfaglighet. Enkeltpersoner vil ofte ikke finne tilfredsstillende  svar og løsninger.  Summen av kunnskap og erfaringer er ofte større i et team og gir flere perspektiver og mulige tilnærminger. Team skaper deltakelse, økt aksept og eierskap og felles forpliktelse og gjensidig støtte i gjennomføringen.

 

 

Definisjon av HR: Alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av menneskelige ressurser i organisasjoner.

Konflikter og konflikthåndtering:
 sannsynligvis vil dere oppleve ulike konflikter i løpet av studentbedrift-perioden. Dette er normalt, og det ikke trenger å være negativt dersom dere klarer å se på diskusjonen som gunstig for ideutvikling ol. Pass på at diskusjonene ikke blir av den 'giftige' typen - som hindrer fremgang og skaper mistrivsel. Ettersom man vet at konflikt i ulik grad alltid vil oppstå i grupper, kan det være fint å snakke om det i oppstart, og i tillegg ha noen strategier for konflikthåndtering klare.  

Les artikkel i Forbes om hva HR-ledere bør fokusere på i 2014

Abelia har utviklet et verktøy for konflikthåndtering

les artikler og nyheter på  http://ledernett.no/

HR Norge er en medlemsorganisasjon for alle som jobber med HR-relevante tema: http://www.hrnorge.no/

På NM for Studentbedrifter kan dere konkurrere om ManpowerGroup-prisen - Beste HR-bedrift, med følgende vurderingskriterier:

  •  Har bedriften gjort en grundig vurdering av talent og kompetanse ved fordeling av ansvar og oppgaver?
  •  Hvordan har samarbeidet i teamet fungert, og hvilke eventuelle tiltak er gjort for å bedre bedriftskulturen?
  •  Har bedriften dokumentert en aktiv holdning til motivasjon, konflikthåndtering, opplæringsplaner og rekruttering?

Gjennom å inngå avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med NAV Arbeidslivssenter, vil studentbedriften kunne jobbe aktivt for å være en inkluderende arbeidsplass for alle ansatte. IA-avtalen signeres av leder og ansattrepresentant og gjelder for alle i bedriften. 

Inkluderende arbeidsliv handler om å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, og gjennom dette skape nærvær og engasjement for de ulike oppgavene som studentbedriften har. IA-avtalen forplikter dere til å ha fokus på nærvær, forebygge fravær og etablere rutiner for god kommunikasjon og konflikthåndtering. Bedriften beskriver mål og tiltak i en handlingsplan som sendes rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter. Bedriften mottar diplom. For mål- og handlingsplanen som lages er kontaktpersonen i NAV tilgjengelig for råd og veiledning i utarbeidelsen. 

Det er viktig at dere kommer tidlig i gang med IA, da dette kan være et godt redskap i etableringen av roller og samarbeid. Bedriften vil også være bedre rustet til å konkurrere i beste HR i Norgesmesterskapet for Studentbedrifter og i enkelte fylkesmesser. 
Idébanken.org deler gode arbeidsmiljøhistorier fra norsk arbeidsliv og tilbyr gratis informasjon, verktøy og faglig materiell.

I noen fylker kommer IA-rådgivere ut på høyskolene/universitetene for å informere om temaet. Kontakt deres lokale UE-kontor eller lokale NAV Arbeidslivssenter for å få vite mer om hvordan det jobbes med IA-avtalen i deres fylke.

Ledelse er et eget fag, og mange universitet og høyskoler tilbyr studier innen ledelse.

På Handelshøyskolen BI har de et stort forskermiljø som produserer artikler og er med i debatter i media. Her er noen lenker:

Artikler, råd og filmer: Lederens verktøykasse
Bård Kuvaas: "Myk" ledelse fremmer prestasjoner
Øyvind Kvalnes: De usynlige
Jan Ketil Arnulf : Ledelse er sjokkerende lett

 Norges Handelshøyskole utgir forskningsmagasinet NHH Bulletin, Økonomi, strategi og ledelse er hovedområdene som NHH Bulletin skal dekke.

 Se også nettmagasinet Ledernytt der det ligger mange artikler og tips

E24 har også en egen avdeling med artikler for ledere

 

 

Tekna () har egne sider om ledelse Hva hadde Henry Ford og Steve Jobs felles? Jo de hadde ”gode hjelpere”.