Hovedsamarbeidspartnere

Buskerud Fylkeskommune

Fylkeskommunen har som mål at Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, og at befolkningen skal gis et best mulig tjenestetilbud. Den har ansvar for viktige samfunnsområder i Buskerud, blant annet:

  • Videregående opplæring i skole og bedrift
  • Regional- og næringsutvikling

Nordea Bank

Nordea har vært hovedsamarbeidspartner siden 2004 og tilbyr sine tjenester som bankforbindelse til elev-, ungdoms- og studentbedrifter.

NAV Arbeidslivssenter

NAV Arbeidslivssenter er kompetansesentre for et inkluderende arbeidsliv. Arbeidslivssentrene bistår virksomheter med å sette seg klare mål og utvikle gode handlingsplaner for sitt arbeid. I tillegg hjelper de virksomheter, inkludert elev-, ungdoms- og studentbedrifter med systematisk og forebyggende HMS og IA-arbeid.

Regionrådet for Hallingdal

Regionrådet for Hallingdal er eit politisk samarbeidsorgan for dei seks kommunane i Hallingdal: Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal og Hol. Ordførarane i Hallingdal utgjer Regionrådet.

  • Rådet skal arbeide for å utvikle regionen med særleg vekt på nokre prioriterte satsingsområde.
  • Rådet skal ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylke- og riksplan.